Aktiv handel med råvaror

I tidernas begynnelse jagade urtidsmänniskan för att skaffa kött som var livsnödvändigt. När människan lärt sig att göra upp eld förädlade de denna råvara som kött är, genom att tillaga det. Detta var mänsklighetens första råvara som med tiden blivit många fler och idag drivs jakten på olika råvaror över hela den isfria världen. Rent definitionsmässigt är en råvara något som skaffats från naturen men som inte bearbetas. Exempel på råvaror är olja, skog och malm. Vanligast passerar dessa efter utvinningen till en industri som förädlar dem eller bara bearbetar varan utan att färdigförädla dem. Exempel på det sistnämnda kan vara säd som mals till mjöl. Mjölet skall sedan vidareförädlas i den cykel som mycket målande beskrivs: “Från ax till limpa”. Alla dessa råvaror är föremål för handel då de ska ta steget från odlare eller skogshuggare till förädlings- eller råvaruindustrin. Bolag inom denna sektor delas sedan upp i olika branscher och om de är börsnoterade kan dess utveckling följas på börsen.

När finanskriserna avlöste varandra för ett antal år sedan stärktes råvaruhandeln, det var mer pålitligt att handla med fysiska produkter än immateriella. Idag talas det om råvaror som en riskreducerare. Nyligen gjorde Handelsbanken en analys och påpekar att under de senaste tjugo åren har råvarumarknaden och aktiehandeln dragit åt olika håll i nära hälften av de undersökta fallen.

Råvaruhandeln finns inom några råvarubörser på internationell basis. Transaktionerna där sker med en begränsad tidsrymd vilket inte är fallet i aktiehandeln. Under en transports gång, som oftast sker till sjöss kan en last byta ägare flera gånger. Men när den kommit till hamn måste det rimligtvis finnas en ägare, därav giltighetstidens avgränsning.

Vanliga aktörer inom råvaruhandeln är mäklare som i sin tur agerar för kunders räkning. Även Hedgeaktörer som av anledning att balansera portföljen använder råvarubörsen som ett instrument. Sedan finns en grupp spekulanter som anser sig ha en så pass god insikt att de kan ta en risk med denna handel.